БКАМКка кабыл алуу эрежеси

2021-2022-ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА КОЛЛЕДЖГЕ АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Документтерди аралыктан кабыл алуунун уюштурулушу

 

Колледжге кабыл алуу жөнүндө арыз берүүдө абитуриенттер кабыл алуу комиссиясына жарандыгын жана инсандыгын далилдей турган документтерди көргөзүү менен төмөнкү документтерди тапшырууга тийиш:

  • Арыз – төмөн жакта арыздын үлгүсү жана бланкты жүктөп алуу үчүн коюлду. Аны смартфон жана жеке компьютор (ЖК де) офистик тиркемелер аркылуу толтурууга болот.
  • Билими тууралуу документтин (9-классты бүтүргөндөр: билими тууралуу күбөлүк, 11-классты бүтүргөндөр: аттестат)
  • сүрөтү 3х4 (6 даана)
  • медициналык спрафка 086-У
  • аскер комиссариатынан күбөлүк
  • Паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн сүрөтү 
  • жогоруда аталган документтердин суротун WhatsApp аркылуу жөнөтүңүз

Арызды толтуруу үлгүсү

Ссылканы басып арызды жүктөңүз

Арыз

 

Арызда өзүңүз жөнүндө маалыматты, документтердин номерлерин жана тапшыра турган адистикти көрсөтүү керек.

Адистиктин аталышы коду менен чогуу жазылышы керек.

Окуу бөлүмүнө кабыл алуу жалпы негизги жана жалпы орто билиминин базасында 2021-жылдын                                    12-июнунан 28-августуна чейин төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзүлөт.

   

Код Багыттын (адистиктин) аталышы

Наименование направления (специальности)

Окуу формасы

Форма обучения

Квалификация

Квалификациясы

Стоимость обучения

270103 Имараттарды жана курулмаларды куруу жана экплуатациялоо (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай. 1 ж. 10 ай.)

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (срок обучения: на базе основного и среднего общего образования 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.)

Күндүзгү

Очная

Техник

Техник

Контракт

27000

270110 Ички санитардык-техникалык жана желдетүү түзүлүштөрүн монтаждоо жана экспуатациялоо (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай 1 ж. 10 ай.)

Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических и вентиляционных устройств (срок обучения: на базе основного и среднего общего образования 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.)

Күндүзгү

Очная

Техник

Техник

Контракт

27000

250403 Жыгач иштетүүнүн технологиясы, эмеректер дизайны жана конструкциялоо (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай. 1 ж. 10 ай.)

Технология деревообработки, дизайн и конструирование мебели (срок обучения: на базе основного и среднего общего образования 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.)

Күндүзгү

Очная

Техник

Техник

Контракт

27000

270301 Архитектура (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 3 ж. 6 ай, 2 ж. 6 ай)

Архитектура (срок обучения: на базе основного и среднего общего образования 3 г. 6 мес., 2 г. 6 мес.)

Күндүзгү

Очная

Техник

Техник

Контракт

27000

070602 Дизайн (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай. 1 ж. 10 ай.)

Дизайн (по отраслям) (срок обучения: на базе основного и среднего общего образования 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.)

Күндүзгү

Очная

Дизайнер

Дизайнер

Контракт

27000

080114 Жер-мүлктүк мамиле (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай. 1 ж. 10 ай.)

Земельно-имущественные отношения (срок обучения: на базе основного и среднего общего образования 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.

Күндүзгү

Очная

Экономист

Экономист

Контракт

27000

270401 Нарктык инжиниринг (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай. 1 ж. 10 ай.)

Стоимостной инжиниринг (срок обучения: на базе основного и среднего общего образования 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.)

 

Күндүзгү

Очная

Техник-сметчик

Техник-сметачы

Контракт

27000

270111 Газ менен камсыздоо системаларын түзүлүштөрүн монтаждоо жана эксплуатациялоо (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай. 1 ж. 10 ай.)

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (срок обучения: на базе основного и среднего общего образования 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.)

Күндүзгү

Очная

Техник

Техник

Контракт

27000

230109 Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай. 1 ж. 10 ай.)

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (срок обучения: на базе основного и среднего общего образования 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес)

Күндүзгү

 Очная

Техник-программист

Техник-программист

Контракт

27000

              Сырттан окуу бөлүмүнө кабыл алуу жалпы орто билиминин базасында 2021-жылдын                                12-июнунан 28-августуна чейин төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзүлөт.

Код Багыттын (адистиктин) аталышы

Наименование направления (специальности)

Окуу формасы

Форма обучения

Квалификация

Квалификациясы

 

Стоимость обучения

270103 Имараттарды жана курулмаларды куруу жана экплуатациялоо (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 6 ай.)

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (срок обучения: на базе основного и среднего общего образования 2 г. 6 мес.)

Сырттан

Заочная

Техник

Техник

Контракт

17000

270110 Ички санитардык-техникалык жана желдетүү түзүлүштөрүн монтаждоо жана экспуатациялоо (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 6 ай)

Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических и вентиляционных устройств (срок обучения: на базе основного и среднего общего образования 2 г. 6 мес.)

Сырттан

Заочная

Техник

Техник

Контракт

17000

270401 Нарктык инжиниринг (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 6 ай.)

Стоимостной инжиниринг (срок обучения: на базе основного и среднего общего образования 2 г. 6 мес.)

Сырттан

Заочная

Техник-сметачы

Техник-сметчик

Контракт

17000

Ошондой эле колледжде төмөнкү жумушчу кесиптерди даярдоо курстарына сертификат (күбөлүк) берүү менен кабыл алуу жүргүзөт:

КОШУМЧА БИЛИМ БЕРҮҮ (курстар)

Билим берүү программасынын аталышы Окуу формасы Окуу мөөнөтү
1 Электр-газ менен ширетүү күндүзгу 3 ай
2 Слесарь-сантехник күндүзгу 3 ай
3 Шыбакчы – плитачы (жылмалоочу – плитачы) күндүзгу 3 ай
4 Жыгач уста – жыгаччы (паркетчи) күндүзгу 3 ай
5 Жылуулоо шыбак иштерин аткарууга көндүмү бар шыбакчы күндүзгу 2,5 ай
6 Англис тили күндүзгу 1 ай
7 Автоматташтырылган бухюучет (1С) күндүзгу 1 ай
8 AutoCAD, 3D-Max, Excel, ArhiCAD, күндүзгу 1 ай

Документтердин бардыгы даяр болгондон кийин, төмөнкү WhatsApp номерлерге жиберишиңиз керек.

0703 88 88 04

0702 14 12 70  Жооптуу секретарь

0700 58 21 59  Техникалык секретарь

0707 66 35 97  Техникалык секретарь

           dzhanyshevna@mail.ru         жооптуу секретарь

ishenovaaidana04@gmail.com               Техникалык секретарь

 

Мындан кийин, Сиз телефон аркылуу кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы менен аңгемелешүүгө чакырыласыз. Эгерде, жооптуу катчы тарабынан сизди колледжге кабыл алууга татыктуу деп эсептелсе, колледждин кассасына контракттын эсебинен эң аз дегенде 3000 сом.(үч миң) төлөшүңүз керек. Контракттын эсебинен төлөмдөн кийин, кабыл алуу комиссиясы, сиздин колледжге кабыл алынгандыгыңыз жөнүндө буйрук чыгарат.

Адреса и реквизиты:

Бишкекский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве:
720035, г. Бишкек, ул. Л. Толстого — 62, Банк Центральное казначейство Министерство финансов КР,
БИК-440001
ИНН 01509193010013,
р/с 4402011103000387
Телефоны: (+996) 312 59-00-40, (+996) 312 59-00-69

Аттестатты же негизги билими тууралуу күбөлүктү алгандан кийин, алардын сүрөттөрүн Whats App аркылуу жибересиз.

2021-жылдын 1-сентябрында колледжге окууга келгениңизде, жогоруда көрсөтүлгөн бардык документтердин түп нускаларын жана көчүрмөлөрүн алып келесиз.

 

КӨҢҮЛ БУРГУЛА!!!   Окууга кирүү сынактары

 

Бул жылы пандемияга ( КОРОНАВИРУС) байланыштуу окууга кирүү сынактары жүргүзүлбөйт. Колледжге кабыл алуу ОНЛАЙН режиминде, экзамендин ордуна окутуунун бюджеттик жана контракттык формасына окууга кабыл алуу жөнүндөгү буйруктун негизи болуп, негизги билим тууралуу күбөлүктөгү жана орто билим жөнүндөгү аттестаттагы сабактарга коюлган баалардын орточо баллы эсептелет («Архитектура» жана «Архитектуралык чөйрөнүн дизайны» багыттарынан башкасы).

Эгерде билими тууралуу документтерде бирдей балл болуп калса, математика, кыргыз жана орус тилдери, черчение ж.б. сабактар боюнча коюлган бааларга өзгөчө көңүл бөлүнөт же талапкерлерге кошумча тесттик тапшырмаларды берүү менен аныкталат.

Ал эми окууга кабыл алууда атайын билимди жана жөндөмдү талап кылган кесип болгон «Архитектура» жана «Архитектуралык чөйрөнүн дизайны» багыты боюнча кошумча “Сүрөт” сабагынан кирүү сынагы жүргүзүлөт. Сынактар каттоого ылайык колледждин аудиторияларында санитардык талаптар күчөтүлгөн тартипти сактоо менен (беткап, кол кап, антисептиктер ж. б.) жүргүзүлөт. “Сүрөт” сабагы боюнча сынак өтүүчү аудитория дезинфекцияланат.

“Сүрөт” сабагы боюнча сынактын жыйынтыгы төмөндөгүдөй баалар менен бааланат: «5» (эң жакшы), «4» (жакшы), «3» (канааттандырарлык), «2» (канаттандырарлык эмес) жана бул баалар билим тууралуу күбөлүктөгү сабактарга коюлган баалардын орточо баллына кошулат. Жыйынтыктоочу балл колледжге абитуриентти кабыл алуу тууралуу чечимге негиз болот.

Колледжге кабыл алууга сунушталгандардын тизмеси (бюджет жана контракт) www.bkams.kg сайтына жана БКАМКтын кабыл алуу комиссиясынын стендине жайгаштырылат.

Абитуриенттер тарабынан тапшырылган арыздар тууралуу, конкурс жөнүндөгү маалыматтар кабыл алуу эрежесине ылайык (ар бир кесип жана окуу формасы, билим берүү мекемесине алынып жаткан билим деңгээли боюнча, бюджеттик орундардын санын жана жаңы окуу жылына берилген кабыл алуу планы тууралуу) сайтка жана кабыл алуу комиссиясынын стендине жайгаштырылат.

“Сүрөт” сабагы боюнча тапшыра турган абитуриенттер сынак качан, кайсы жерде боло тургандыгы жөнүндөгү маалыматты колледждин сайтынан жана БКАМКтын кабыл алуу комиссиясынын телефондору аркылуу билсе болот.

Кабыл алуу комиссиясы күн сайын онлайн жана офлайн